Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

lördag 10 maj 2014

Hur man frågar i butikerna efter kemikalier i varor!

Du vet väl om att du som konsument kan uppmärksamma butiker på att vi inte vill ha produkter fyllda med kemikalier? Du har nämligen rätt att få information om en vara inne­håller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen.

Om du begär det, ska den butiken som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen.

Butiksägaren har rätt att få samma information om varan från till­verkaren eller importören.

Om en vara är behandlad med bekämpningsmedel, exempelvis antibakteriella ämnen, ska det stå på produkten. Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran.

Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är EU:s lista över ämnen som har egenskaper som gör att de anses särskilt farliga och som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön. Konsumenter har rätt att få veta om en vara innehåller ett ämne på förteckningen om det finns i varan i över 0,1 procent av varans vikt. Den som säljer varan ska lämna informationen inom 45 dagar.

I december 2013 fanns det strax över 150 ämnen på listan och EU:s kemikaliemyndighet, Echa, uppdaterar den kontinuerligt.

Nedan finns en mall från Kemikalieinspektionen som du kan skriva ut.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar