Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

lördag 3 augusti 2013

Glada nyheter!

Att börja hösten med lite glädjande nyheter känns bra! Här kommer ett par i korthet:

- Kemikalieinspektionen har under juli månad sammanställt analyser efter att ha testat 12 bilbarnstolar för kemikalier. De kemikalier som testades var bromerade flamskyddsmedel, azofärgämnen, perfluorerade ämnen (PFOS/PFOA), ftalater, bly, formaldehyd och tennorganiska ämnen. Glädjande nog innehöll resultaten endast en kemikalie, en ftalat DEHP. Detta uppmättes i armstödet till ett babyskydd men har inte närkontakt med barnet. Leverantören valde, efter information från KemI, att plocka bort funktionen & har säljstoppat varan. Läs hela artikeln här.

- Ytterligare sex ämnen har förts upp på EU:s kandidatlista: kadmium, kadmiumoxid, dipentylftalat (DPP), 4-nonylfenoletoxilat, ammonium pentadekafluoroktanat och pentadekafluoroktansyra/perfluoroktansyra (PFOA).

(Kandidatförteckningen är en del av den Europeiska kemikalieförordningen Reach. Den innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. Ämnena brukar på engelska benämnas ”Substances of Very High Concern” och förkortas SVHC. När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om det.)/text från KemI

- Men det bästa till sist! Och det är Greenpeace som levererar nyheten att
Kina World Trade Organization (WTO) har infört två nya säkerhetsstandarder, vilket innebär kraftiga restriktioner för användningen av ftalater i leksaker. Standarderna liknar dem som gäller inom EU vilket är goda nyheter för barn och föräldrar över hela världen!

Ett sämre sätt att börja hösten på kan man ju hitta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar