Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 27 maj 2013

Kemikalieinspektionen jobbar på!

10 april 2013

Kemikalieinspektionen har beslutat att växtskyddsmedlet Vertimec inte får användas utomhus i fältgrödor, eftersom det finns risk att djurlivet kan påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Det är framför allt insekter som bin och andra pollinerande insekter som kan påverkas, men även andra djurgrupper, till exempel fåglar och fiskar, är i farozonen.
Vertimec är ett insektsmedel som varit godkänt för yrkesmässig användning i fält- och växthusgrödor i Sverige sedan 2005. I och med att det verksamma ämnet abamektin godkändes i EU 2009 måste alla medlemsländer göra en ny bedömning av de växtskyddsmedel som innehåller ämnet. Bedömningarna görs enligt gemensamma regler inom EU.

Högre krav i EU-reglerna

EU:s regler ställer högre krav på skydd för miljö och hälsa än vad de tidigare svenska reglerna gjorde. Företaget som släpper ut växtskyddsmedlet på den svenska marknaden måste visa att riskerna för miljö och hälsa är acceptabel. Kemikalieinspektionen bedömer att företaget inte har gjort det i det här fallet. Företaget har inte heller kunnat visa hur de risker som identifierats kan hanteras på ett effektivt sätt. Därför avslår Kemikalieinspektionen användning av Vertimec i fältgrödor utomhus.

Läs mer om deras arbete här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar