Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 16 april 2013

Kemikalieinspektionen fortsätter testa leksaker, smycken mm!

Under det gångna året har KemI gjort löpande stickprover och bl a funnit följande:

KemI köpte 29 smycken och analyserade dem. Sju stycken innehöll halter av kadmium och nickel som överskred gränsvärdena i lagstiftningen. Tre avgav för mycket nickel och fyra innehöll för mycket kadmium. Tolv smycken innehöll dessutom mer bly än det kommande gränsvärdet tillåter (träder i kraft 9 okt 2013) men de är i dagsläget lagliga att sälja.

KemI köpte också in och analyserade elva leksaker. Sex av dessa var elektriska leksaker och av dessa innehöll fyra stycken för mycket bly enligt RoHS-direktivet. Resterande fem leksaker var plastleksaker. Två av dem innehöll förbjudna ftalater.

När 63 elektroniska produkter kontrollerades under 2012 fann man att 11 av dem innehöll för höga halter bly. En produkt innehöll för hög halt av det bromerade flamskyddsmedlet PBDE.

KemI har även föreslagit i en rapport till regeringen, en ändring i den europeiska fibermärkesförordningen (1007/2011) som ett steg på vägen att minska riskerna med farliga kemikalier i textilier.

- Det finns idag ingen enhetlig EU-lagstiftning som täcker farliga kemikalier i textilier, trots att textilier är en bred kategori där konsumenter, direkt eller indirekt, exponeras för de kemikalier som ingår i dem, säger Agneta Falk Filipsson på Kemikalieinspektionen.

Textilproduktionen idag är lång, komplex och global, därför är överskådligheten svår. Inom textilindustrin används idag flera frivilliga märkningar som är avsedda att begränsa kemikalieinnehållet i textilier men för att få en mer enhetlig hantering av kemikalier i textilier krävs en reglering på EU-nivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar