Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Fortsatt höga halter bly i elektriska leksaker

Kemikalieinspektionen har under 2011 köpt in och analyserat elektriska och elektroniska leksaker för att kontrollera att de inte innehåller för höga halter bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Dessa ämnen är begränsade i elektronik enligt EU-lagstiftning.

Resultat

Tidigare analyser har visat att var femte elektrisk leksak innehåller bly i för höga halter. Årets analys visade att cirka 30 procent innehåller bly i otillåtna halter (22 av 76 testade leksaker). Det är framför allt i lödpunkter och kablar som höga blyhalter uppmätts.

- Det är inte så stor risk att barnen kommer i kontakt med blyet eftersom det sitter svåråtkomligt, men det är bekymrande att vi inte ser några förbättringar på området, trots våra tidigare insatser, säger Emil Jansson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Två av de testade leksakerna innehöll för höga halter kadmium och en av dem innehöll för hög halt av flamskyddsmedlet PBDE. Kemikalieinspektionen är skyldig att åtalsanmäla de svenska företag som har importerat produkter som inte följer lagstiftningen.

Ett miljöproblem

Innehållet av bly är framför allt ett miljöproblem vid hanteringen av avfallet men kan också innebära hälsorisker för konsumenter, tillverkare och avfallshanterare. Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga. Flamskyddsmedlen PBB och PBDE är långlivade, svårnedbrytbara ämnen som kan vara hormonstörande och mycket giftiga för vattenlevande organismer. Kadmium kan ge njurskador och skador på skelettet. Både bly och kadmium har dessutom miljöfarliga egenskaper.

Fakta

  • 76 elektriska och elektroniska leksaker som köpts in i svenska leksaksaffärer och nätbutiker analyserades.
  • Delar av leksakerna analyserades med Kemikalieinspektionens XRF-instrument. De komponenter som innehöll förbjudna ämnen skickades till ett externt laboratorium.
  • Enligt RoHS-direktivet får elektronik inte innehålla mer än 0,1 procent bly, kvicksilver eller sexvärt krom, samma gräns gäller för flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Gränsen för kadmium är 0,01 procent.
  • Under 2012 kommer Kemikalieinspektionen fortsätta att granska tillämpningen av reglerna i RoHS-direktivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar