Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

REACH och ECHA

EU har 2007 antagit en kemikalielag som handlar om hur man ska kunna begränsa kemikalier som är farliga för människor, djur och miljö. Lagen heter REACH på svenska betyder det att kemikalier ska registreras, utvärderas, godkännas och begränsas.Vissa särskilt farliga ämnen förs successivt upp på en kandidatförteckning och ska utredas djupare. Detta gäller bland annat för de cirka 30 000 så kallade infasningsämnen (gamla ämnen som redan finns på marknaden). Ett ämne som inte är registrerat inom fastställda tidsfrister får inte tillverkas eller sättas ut på EU-marknaden.

Reach behövs för att öka kunskapen om de kemikalier som finns på den europeiska marknaden. Av de cirka 100 000 ämnen som finns på den europeiska marknaden är det endast ett fåtal, drygt 20% som har genomgått en riskbedömning. För de allra flesta ämnen saknas kunskap om egenskaper och risker helt eller delvis.

ECHA är den myndighet som ser till att REACH lagar följs och har säte i Helsingfors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar