Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Kemikalieinspektionen

KEMIKALIEINSPEKTIONEN
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med kontroll av kemikalier.
Namnet Kemikalieinspektionen förkortas ofta KemI, där "kem" kommer från ordet kemikalie och "i" från ordet inspektionen. Riksdagen och regeringen bestämmer vad KemI ska
arbeta med och hur mycket pengar myndigheten får varje år. Ungefär 250 personer arbetar på KemI och generaldirektören heter Nina Cromnier.

KemI arbetar för att miljön ska vara fri från farliga ämnen. KemI kontrollerar företag som tillverkar
och importerar kemiska produkter. KemI har ett register över kemiska produkter och samarbetar med andra länder, både inom Europa och i övriga världen.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

På mina frågor svarar de så här:

I de böcker jag läst skrivs det att kemikalieindustrin inte har någon bevisbörda att en kemikalie ska vara ofarlig innan den släpps på marknaden? Stämmer detta och i så fall, hur kan den industrin vara så fri från ansvar jämfört med många andra företag som får ta ansvar för sina produkter?

Hur ser proceduren ut när en kemikalie ska bevisas farlig? Är det på uppdrag av regeringen eller fristående kemister/forskare eller miljöföretag? Hur diger måste bevisbördan vara?


Tyvärr finns det inget enkelt svar på många av dina frågor, men här kommer information som jag hoppas är till nytta för dig och kanske hjälper dig att finna svar på frågorna.

Dina frågor har hänvisats vidare till Tillsynsavdelningen på Kemikalieinspektionen (KemI). Tillsynsavdelningen granskar företag som släpper ut kemiska produkter, bekämpningsmedel och andra varor på den svenska marknaden. Det finns olika grad av kontroll och reglering för de produkter vi kontrollerar. Bekämpningsmedel granskas och godkänns innan de släpps ut på marknaden medan kemiska produkter och övriga varor släpps ut under företagens eget ansvar. KemI genomför olika former av stickprovskontroller för att kontrollera om produkterna följer gällande regler. KemI:s tillsyn bedrivs utefter den lagstiftning vi har, dels inom Sverige men även den harmoniserade inom EU/EES, gällande t.ex. klassificering och märkning av kemiska produkter.
Ett företag som släpper ut en kemisk produkt på marknaden ska utreda om ämnet/blandningen bör klassificeras som farlig. För vissa ämnen finns det bindande harmoniserad klassificering inom EU, enligt bilaga VI till CLP-förordningen. Företaget är även skyldigt att själva klassificera ämnen som saknar harmoniserad klassificering, de måste då själva, utifrån gällande regler och tillgänglig data, avgöra om ämnet ska klassificeras som farligt. Det finns mycket information om detta på vår hemsida, sehttp://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/Klassificering-markning-och-sakerhetsdatablad/Kort-om-CLP/Klassificering-enligt-CLP/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar