Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

DDT - ett förbjudet bekämpningsmedel

Diklordifenyltrikloretan (DDT) är ett insektsgift som introducerades 1942.

Men DDT är klassificerat som miljöfarligt, giftigt vid förtäring och cancerframkallande. Det är också mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

"Tyst vår”. Rachel Carsons bok, som kom 1962, fungerade som en väckarklocka. Ett förbud mot DDT blev snabbt verklighet i stora delar av världen med början i USA. I Sverige är DDT förbjudet sedan 1972. Men fortfarande används DDT i flera utvecklingsländer för att bekämpa malaria. Det sprejas då främst inomhus, för att undvika spridning i naturen. 

Halveringstiden för DDT beräknas till 15 år i jord, 350 dagar i ytvatten och 31 år i grundvatten.

Fyra gånger under de senaste tio åren har urin- och blodprover tagits hos män som mönstrar till militärtjänst, för att se hur halterna av miljögifter har förändrats. Halten av markören för DDT var knappt en tredjedel så stor 2010 som år 2000.
DDT kan fortfarande finnas kvar i vissa byggnader där det använts som fogmassa.

DDT-halten har inte ens halverats i äldre människor på 30 år.

I miljöm och djuren finns stora mängder DDT. När tidningen Råd & Rön testade tio olika ekologiska olivoljor innehöll fem av dem rester av DDT och andra bekämpningsmedel.DDT är också vanligt förekommande i fisk och kött.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar