Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Bromerande Flamskyddsmedel

 

Flamskyddsmedel – gör så att saker brinner sämre. Förekommer i textilier, möbler, gosedjur, skyddskläder, isoleringsmaterial samt elektronisk utrustning. Är hormonstörande, ger utvecklingsstörning hos foster, är cancerogen, misstänks orsaka giftstruma hos katter som ökat radikalt sedan 70-talet.

Det finns ungefär 70 bromerade flamskyddsmedel och kunskapen om deras hälso- och miljöfarliga egenskaper varierar. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och någon totalbild över vilka som används i Sverige idag finns inte.
 
De bromerade flamskyddsmedlen är en av de kemikalier man hittar mest av i dammtussar, luften, bröstmjölken och blodet. Bryts inte ner i naturen och är luftburna, så de kan hittas långt ifrån källan. Ett fåtal är förbjudna, medan ett 70-tal fortfarande är tillåtna.

I boken ”Förgiftad” av Rick Smith och Bruce Lourie berättar de att de första hälsolarmen gällande bromerande flamskyddsmedel dök upp redan på 70-talet. Det användes förr i blyad bensin men när det förbjöds var Great Lake Chemicals tvungna att komma på ett nytt användningsområde. Först lanserades det som bekämpningsmedel men totalförbjöds snabbt när det hade förgiftat grundvattnet i många delstater i USA. Då lanserade man det som flamskyddsmedel istället vilket var ett vinstgivande val. Idag ingår Great Lake Chemicals i Chemtura corporation vars omsättning 2011 var 21 miljarder kronor.

I "Den flamsäkra katten" nämner en pensionerad brandingenjör att flamskyddsmedel visserligen bromsar eldutvecklingen men istället skapar oerhört giftig rök. I Kalifornien där det är lag på flamskyddsmedel i princip allt, har dödligheten vid bränder inte minskat. Det rekommenderas istället att rensa ut plasten, som är väldigt brandkänslig.
 
Från Livsmedelsverkets hemsida:

Hur mycket bromerade flamskyddsmedel får vi i oss?

Enligt intagsberäkningar från Livsmedelsverket är det svenska medelintaget av PBDE (summan av de fem vanligaste PBDE-kongenerna) via maten ca 16 ng/dag för vuxna (ca 0,24 ng/kg kroppsvikt/dag), och av HBCD ca 11 ng/dag (ca 0,16 ng/kg kroppsvikt/dag). Beräkningarna grundar sig på data från en undersökning av bl.a. BF i livsmedel (matkorgar) inköpta 2010. Baserat på matkorgar inköpta fem år tidigare var det beräknade PBDE-intaget betydligt högre, medan HBCD-intaget var detsamma. Barn har generellt ett högre intag räknat per kg kroppsvikt.

Är det farligt med bromerade flamskyddsmedel?

Flertalet BF ackumuleras i fettväv och stannar kvar lång tid i kroppen. Skadliga effekter av vissa BF har observerats i djurförsök, och mest data finns tillgängliga för PBB och PBDE. För PBB har ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 0,15 µg/kg kroppsvikt tagits fram (beräknat på cancereffekter i djurstudier). PBDE och HBCD ger i djurförsök effekter på bl a hormonbalans och beteende, men ännu har inget allmänt vedertaget TDI presenterats. EUs livsmedelsmyndighet EFSA har dock bedömt riskerna med kroppsbelastningen för enskilda PBDE-kongener, utifrån neurotoxiska effekter som observerats i djurförsök. Omräknat till intag av PBDE vi maten tycks dock detta, åtminstone i svenska studier, ligga långt under de nivåer som anses öka risken för negativa hälsoeffekter.

Känsliga grupper

Några känsliga grupper finns inte definierade hos människa. Strukturlikheter mellan flera BF och PCB samt av PBDE-effekter i djurförsök antyder en speciell känslighet under foster- och spädbarnsperioden.

Rekommendationer

De gällande råden om konsumtion av bl.a. fet fisk från Östersjön har effekter även för BF och förhindrar ett högt BF-intag via fet fisk. Enligt beräkningar står fisk för en stor del av det totala PBDE-intaget via födan, undantaget högbromerade PBDE-kongener där andra livsmedel överväger. Kostråden om fisk hittar du till höger under rubriken "Läs mer".
För att minska flamskyddsmedlen i hemmet får man fråga sig fram i de möbel- och elektronikbutikerna man handlar hos. På Svanens hemsida finns ett fåtal exempel på Svanenmärkt elektronik. Viktigt är att lufta vid användning, inte minst vid köp av nya elektroniksaker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar