Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Bekämpningsmedel

Wikipedia:

Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan biocidprodukter används i industriella sammanhang.

I Sverige såldes 8 621 ton bekämpningsmedel mätt i aktiv substans år 2001. Lejonparten (69 %) var medel som används för att tryckimpregnera virke. Jordbruket svarade för 20 % av den totala förbrukningen. I Sverige är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel utanför tomt- eller åkermark. Certifikat krävs för att införskaffa och nyttja bekämpningsmedel.

Livsmedelsverket skriver så här:

Var finns bekämpningsmedel?

Rester av bekämpningsmedel kan finnas i alla vegetabiliska livsmedel som behandlats med bekämpningsmedel under odling, lagring eller transport. Det gäller till exempel frukt, grönsaker och spannmål. Växter som används som djurfoder behandlas ibland med bekämpningsmedel och det betyder att rester även kan finnas i livsmedel som kött, mjölk och ägg.

Rester av bekämpningsmedel kan också i vissa fall finnas i yt- och grundvatten.

Läs resten här.

Livsmedelsverket utför årligen stickprover i mat och nedan ser ni resultatet av 2009 stickkontroll:

Cirka 400 substanser analyserades och följdes upp.

Det analyserades totalt 1 713 prov på färska, frysta eller bearbetade livsmedel av

såväl vegetabiliskt som animaliskt ursprung.

I 93 av 1 713 prover (5,4 %) överskreds EG-harmoniserade gränsvärden.

Flest överskridanden, 7,1 procent (84 av 1 180), förekom i frukt och grönsaker, följt av spannmål och spannmålsprodukter med 3,1 procent (8 av 258).
Sammanlagt analyserades 42 barnmatsprover, 58 vinprover och 16 prover av vegetabiliska oljor. Inga överskridanden av gränsvärdena observerades i dessa bearbetade produkter. I 20 av vinproverna påträffades dock rester av bekämpningsmedel,men i halter under gränsvärdet. De EG-harmoniserade gränsvärdena överskreds i 1,4 procent av proverna från produkter från EU-länder (8 av 592). Detta kan jämföras med att gränsvärdena överskreds i 13 procent (76 av 588) av proverna tagna på produkter producerade utanför EU.

Enligt uppgifter från Kemikalieinspektionen låg försäljningen under 2009 på cirka 1394 ton, jämfört med 2008 års försäljning på 1851 ton, en minskning på 16%. Den yrkesmässiga användningen inom trädgårds- och fruktodlingen minskade även den under 2009, med drygt nio ton jämfört med 2008 och ligger nu på 73 ton. I slutet av år 2009 var cirka 138 verksamma substanser/organismer godkända för användning i växtskyddsmedel.

Nu låter det som att bekämpningsmedel håller på att försvinna och är ganska ofarliga. Men så är givetvis inte fallet. Rester av bekämpningsmedel är vanligt förekommande i mat. Enligt en undersökning av Livsmedelsverket på äpplen hittade de rester i 87% av produkterna. Och även om bekämpningsmedel i mat skulle försvinna imorgon har vi kvar dem i miljön under många år.
 
På hemsidan Mer eko i skolan kan man läsa följande:

Rester av kemiska bekämpningsmedel finns också i våra vatten. 2010 rapporterade Länsstyrelsen i Skåne resultat från vattenprover från tio åar och vattendrag i Skåne. 94 procent av proverna innehöll bekämpningsmedel och i drygt en tredjedel av proverna var halterna så höga att riktvärdet överskreds. I snitt hittades sju aktiva substanser från kemiska bekämpningsmedel per prov och som mest hittades 18 ämnen vid ett provtagningstillfälle. Ändå kunde bara en bråkdel analyseras av de ämnen som används eftersom alla kemikalier inte går att testa. I grundvatten och dricksvatten förekommer inte rester lika ofta som i ytvatten.

Mest hittades de vanliga ogräsmedlen (glyfosat, bentazon och MCPA) men man hittade också rester av medel som sedan länge är förbjudna i Sverige på grund av sin höga giftighet, t ex atrazin. Det visar att dessa preparat är svårnedbrytbara, d v s de finns länge kvar i miljön och kan orsaka problem i naturen under många år.

Följ länken för att läsa hela texten.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar