Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

fredag 4 juli 2014

ROHS-direktivet, vad är det?

Ibland när man läser om kemikalier nämns något som heter RoHS-direktivet. Men vad är det egentligen?

Jo, RoHS betyder "restriction of hazardous substances" och började gälla 2006. Den syftar på att minska riskerna för människors hälsa och för miljön (inte minst vid avfallshantering) genom att ersätta kemikalierna:

- kvicksilver
- kadmium
- bly
- sexvärt krom
- flamskyddsmedlen PBB och PBDE

i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. Den maximala koncentrationen av respektive ämne är 1 ‰ av vikten, utom för kadmium som är begränsat till 0,1 ‰. Koncentrationen beräknas på varje enskild komponent i produkten för sig.

En annan tanke med direktivet var också att förbättra materialåtervinningen och göra den mer hållbar.

Från januari 2013 ersattes RoHs-direktivet med RoHS2 som hade ett par nya punkter. Detta för att
det rått osäkerhet om vilka produkter som omfattades av RoHS-direktivet samt att kraven har tolkats olika av länderna, speciellt när det gäller vilka produkter som omfattas.

Enligt Kemikalieinspektionens hemsida är de nya punkterna bl a:

- att det kommer omfatta fler produktgrupper. Från 2019 kommer RoHS-direktivet att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning, om den inte klart uttalat är undantagen.

- att nya kriterier har införts för undantag. Undantagen är nu tidsbegränsade till max fem respektive sju år, beroende på kategori.

- att från 2013 används CE-märket för att visa att en produkt uppfyller RoHS. De krav som CE-märkningen ställer på företagen gäller nu även RoHS.

Däremot förbjuds inga nya ämnen och gränsvärdena är detsamma som i det ursprungliga RoHS-direktivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar