Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 27 januari 2013

Cocktaileffekten

Cocktaileffekten är en benämning på hur kemikalierna samverkar tillsammans i produkter, naturen eller våra kroppar.

Det farliga är att man hittills mätt varje kemikalies verkan för sig och inte tagit hänsyn till cocktaileffekten, d v s vad händer när man har 30 olika kemikalier i en produkt/i kroppen eller i miljön. Idag vet man väldigt lite om cocktaileffekten och studierna av detta är begränsat. Man talar om tre olika effekter:

1+1=2 det blir ingen förändring av när två kemikalier samverkar
1+1=3 kemikalierna påverkar varandra och effekten av dem blir större
1+1=0 kemikalierna tar ut varandras effekter

I exempelvis parabener har man märkt att fler parabener gör att det behövs mindre mängd, här är alltså 1+1=3. I flera studier på råttor har man upptäckt att två ofarliga kemikalier tillsammans plötsligt blev farliga, bland annat på parningsbeteenden och fertilitet.

Från Livsmedelsverkets hemsida:

Samverkanseffekter uppstår när olika kemiska ämnen samverkar och kan leda till hälsofara. Vi utsätts varje dag för många olika kemikalier, bland annat via maten. De flesta av kemikalierna är naturliga och kan påverka hälsan både negativt och positivt. De icke naturliga kemikalierna är bland annat bekämpningsmedel, miljögifter och vissa livsmedelstillsatser. Hur alla dessa ämnen, både naturliga och icke naturliga kemikalier, samverkar kallas ibland cocktaileffekt.

Finns det studier som visar att 1+1 inte är 2?

Ja. Det har visat sig att samverkanseffekten ibland är större, men ibland också mindre, än summan av effekterna från de enskilda ämnena. Att resultaten är så olika beror bland annat på hur mycket man utsätts för, vilken effekt och vilket organ man har studerat.

Finns det forskning om samverkanseffekter?

Ja, men eftersom antalet möjliga kombinationer är nästan oändligt brukar forskarna begränsa sig till mer enkla blandningar. Det finns forskningsartiklar som beskriver samverkanseffekter av olika mögelgifter, PCB:er, ämnen som bildas vid upphettning m.fl.


Tar man hänsyn till samverkanseffekten när man beräknar gränsvärden?

Ja, för vissa gränsvärden, till exempel för dioxiner och vissa bekämpningsmedel. Möjligheten att sätta gränsvärden för en grupp av ämnen, till exempel PCB:er, PAH:er och mögelgifter, diskuteras också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar